КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території с.Чомонин

22.03.2022

оголошення.docx

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території с.Чомонин

І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» якою затверджено Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (далі Порядок)

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених у Положенні про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території сільської ради.

2. Інформація про організатора конкурсу:

повне найменування

Виконавчий комітет Великодобронської сільської ради

місцезнаходження

89463, с.Велика Добронь, вул.Чонгор, 2

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Жадан Олександр Олександрович - спеціаліст ІІ категорії - архітектор відділу земельних ресурсів, містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства

3. Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету сільської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сільської ради» від 21 січня 2022 року, №8

Рішення виконавчого комітету сільської ради «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території с. Чомонин» від 22 березня 2022 року, №17

4. Інформація про конкурс: найменування конкурсу

Визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території сільської ради

строк надання послуг

не менше 5 років (у разі коли в конкурсі прийме участь тільки один учасник і його пропозицію не буде відхилено – 12 місяців)

5. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

6. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

7.Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів з території населених пунктів

За офіційними даними Великодобронської сільської ради станом на 2022 р. в с. Чомонин, де потрібно організувати вивезення сміття, проживає 2350 осіб.

Обсяг послуг з вивезення ТПВ на рік складає приблизно 3020 м.куб

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення на території Великодобронської сільської ради – згідно з Додатку.

Графік вивезення: щопонеділка.

8.Вимоги щодо якості надання послуг

Критерієм якості послуг відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів є:

- дотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усім учасникам конкурсу, яким надано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано конкурсну документацію.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

ІІІ. Вимоги до конкурсних позицій

1. Оформлення конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

- назва конкурсу;

- повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________________________ (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій)».

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших, документів передбачених даною конкурсною документацією.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають у власності (в оренді),

- надаються копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації:

- надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

- надаються довідки про проходження водіями медичного огляду.

3) наявність фінансової спроможності:

- належним чином засвідчена учасником копія балансу за останній звітний період;

- належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- оригінал або нотаріально завірені копії довідок відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

4) вартість надання послуг (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів), відповідно до постанови КМУ від 26 липня 2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

6) розроблений графік вивезення побутових відходів.

7) Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, така конкурсна пропозиція відхиляється.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам).

5. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

IV. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

спосіб подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією

місце подання конкурсних пропозицій

89463, с. Велика Добронь, вул. Чонгор, 2

кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата: 25.04.2022 р.

Час: 10:00

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

На письмовий запит учасника конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

місце розкриття конкурсних пропозицій

89463, с. Велика Добронь, вул. Чонгор, 2

дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Дата: 28.04.2022

Час: 10:00

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вимогам конкурсної документації та не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Організатор конкурсу має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

- відсутність спецтранспорту – 0 балів;

- наявність орендованого спецтранспорту - 2 бали;

- наявність власного спецтранспорту –25 балів.

2.Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3.Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

- найбільша пропозиція – 0 балів

- найменша пропозиція – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

4.Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм

та правил.

Досвід роботи понад 2 роки – 4 бали

Досвід роботи 1 р. – 2 бали

Відсутність досвіду – 0 балів.

5. наявність фінансової спроможності

Подання документів для підтвердження – 2 бали

Подання не повного комплекту документів – 1 бал

Неподання документів - 0 бал

6.Розроблений графік вивезення побутових відходів.

Якщо графік відповідає графіку сільської ради – 4 бали

Якщо графік не відповідає графіку сільської ради – 0 бали

7. Наявність у працівників відповідної кваліфікації

Учасник, який не має порушень правил безпеки дорожнього

руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під

час надання послуг з вивезення побутових відходів – 1 бал.

2. Відхилення конкурсних пропозицій

Організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених організатором конкурсу;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

Організатор конкурсу визнає конкурс таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

У випадку відміни конкурсу організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

VI. Укладання договору

1. Терміни укладання договору

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого будуть надаватись послуги

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

До цієї конкурсної документації додається:

Заява на участь у конкурсі (Додаток № 1)

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення на території Великодобронської сільської ради (Додаток 2)

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

Секретар виконкому Беата ЯВОРСЬКА

Додаток № 1

до конкурсної документації

Голові конкурсної комісії

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________

______________________________

(посада, назва підприємства, прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг

з вивезення побутових відходів

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних) на території с.Чомонин Великодобронської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Додатки: ___________ арк.

Заява подана «_____»____________20___р.

______________ М.П. ________________________

(підпис заявника) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення на території с.Чомонин

Одноквартирні житлові будинки

707 будинків

Загальна кількість будинків

707 будинки - проживає 2350 особа

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

В 707 будинках відсутня каналізація, рідкі відходи зберігаються в вигрібних ямах

Характеристика під’їзних шляхів

Під’їздні шляхи мають асфальтоване покриття

Підприємтсва, установа та організації

Орієнтовано 20

Поділитися: